Giám đốc Ban Nghiên cứu và Phát triển (tháng 9/2022)