Investment Financial Specialist – Chuyên viên Tài chính Đầu tư (tháng 6/2021)