Công bố thông tin – Bổ sung nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022