Công bố thông tin – Công văn chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố thông tin – Công văn chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây:

HID-CBTT về việc chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020