Công bố thông tin – Công văn chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020