Công bố thông tin – Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát Võ Huyền My