Công bố thông tin – Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

HID Công bố thông tin liên quan đến Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20211119 – HID – CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021