Công bố thông tin – Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019