Công bố thông tin – Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại nghị quyết đính kèm dưới đây:

NQ HĐQT về việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019