Công bố thông tin- Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 13/06/2024 v/v vay vốn tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt-chi nhánh Đông Đô