Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022