Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20220812 – HID – Nghi quyet HDQT ve viec to chuc Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2022