Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nước Thuận Thành

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nước Thuận Thành

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20230816 HID-CBTT Nghi quyet HDQT vv mua co phan tai CTCP Nuoc Thuan Thanh