Công bố thông tin – Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố thông tin – Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID-CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020