Công bố thông tin – Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin