Công bố thông tin – Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát