Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023