Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020