Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HID Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20220818_20220818 – HID – TB ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2022