Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam