Halcom Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 27.9.2020 tại khách sạn Fortuna, Hà Nội – Công ty CP Halcom Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, Ban kiểm soát và các cổ đông.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty CP Halcom Việt Nam
Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) đã trình bày báo cáo của HĐQT về năm tài chính 2019, kế hoạch năm tài chính 2020; Ban Kiểm soát báo cáo các hoạt động năm tài chính 2019. Theo đó, năm tài chính 2019, Công ty đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực đầu tư năng lượng sạch, cụ thể: quý 1/2020, sau 2 năm xây dựng, nhà máy Phong Điện Phương Mai 3 với công suất 21MW, vốn đầu tư 43 triệu USD đã chính thức vận hành thương mại, trở thành nhà máy điện gió đầu tiên tại tỉnh Bình Định đi vào hoạt động. Cuối năm 2019, Công ty cũng đã mua lại thành công và triển khai xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, công suất 35 MWp, diện tích khoảng 33 ha, với mục tiêu sẽ vận hành thương mại trong tháng 12/2020. Đối với lĩnh vực tư vấn, công ty vẫn tiếp tục triển khai có hiệu quả dịch vụ tư vấn với vai trò là tư vấn chính hoặc liên kết với các hãng tư vấn nước ngoài.

Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom VN trình bày báo cáo của HĐQT về năm tài chính 2019 & kế hoạch năm tài chính 2020
Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom VN trình bày báo cáo của HĐQT về năm tài chính 2019 & kế hoạch năm tài chính 2020

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 337,5 tỉ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 9,9 tỉ đồng
  • Tỉ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu: 1,5%

Về chiến lược phát triển của Công ty trong 3-5 năm tới, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh: trong lĩnh vực đầu tư, Công ty đặt mục tiêu sở hữu ít nhất 300 MW năng lượng sạch; đầu tư thành công ít nhất 5 dự án về Điện gió, Điện mặt trời, Điện rác, Bất động sản và Nhà máy nước với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 – 7.000 tỉ đồng. Trong lĩnh vực tư vấn, Công ty sẽ tiếp tục tập trung phát huy thế mạnh tại các dự án ODA về phát triển hạ tầng, chính sách an toàn về môi trường, xã hội, phấn đấu doanh thu tư vấn khoảng 100 tỉ đồng đối với thị trường Đông Nam Á và và 50 tỉ đồng đối với trong nước.

Cổ đông phát biểu và thảo luận đóng góp ý kiến với Đại hội
Cổ đông phát biểu và thảo luận đóng góp ý kiến với Đại hội
Ông Saurabh Mathur – Tổng Giám đốc Công ty CP Halcom VN trả lời cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 313,8 tỉ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,1 tỉ đồng
  • Tỉ lệ chia cổ tức: 2%
Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua
Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua

Đại hội đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung một cách hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Halcom Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí, tin tưởng và ghi nhận của các cổ đông tham dự về hướng đi “xanh” và bền vững của Công ty.