Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty CP Phong điện Miền Trung