Giải trình nguyên nhân & phương án khắc phục tình trạng dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo