Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019