Công bố thông tin – Báo cáo thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2019