Công bố thông tin – Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Quý 3 2021 kèm giải trình

HID Công bố thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Quý 3 2021 kèm giải trình

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 2021

Giải trình Báo cáo  tài chính riêng Quý 3 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 2021

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 2021