Công bố thông tin – Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

CBTT – BB NQ ĐHĐCĐ Thường niên 2019