Công bố thông tin – Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

20230228 – HID – CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Halcom Việt Nam kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử hoặc bằng cách thức khác trước ngày 15/3/2023 theo thông tin người nhận dưới đây: 

 Bà Đinh Thị Hải Vinh – Ban Quản trị
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243 562 4709/10
Email: vinh.dth@halcom.vn hoặc info@halcom.vn