Đính chính một số nội dung trên Báo cáo tài chính đã lập năm 2020