Công bố thông tin – Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm tài chính 2022 đã được soát xét