Công bố thông tin – Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm tài chính 2023