Công bố thông tin – HID – Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2020 đã kiểm toán kèm theo giải trình