Công bố thông tin – Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị