Công bố thông tin – Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022