Công bố thông tin – HOSE – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản