Công bố thông tin – Nghị quyết của HĐQT số 26/2023/NQ-HĐQT/HALCOM v/v thông qua chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty thành viên và mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn của Công ty CP Phát triển đô thị Cần thơ

HID Công bố thông tin – Nghị quyết của HĐQT số 26/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 26/12/2023 v/v thông qua chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty thành viên và mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn của Công ty CP Phát triển đô thị Cần thơ

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20231227 HID CBTT Nghị quyết HĐQT số 26