Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT/HALCOM v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 07/03/2024 v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20240308 HID CBTT Nghi quyet HDQT