Công bố thông tin- Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 15/05/2024 v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024