Công bố thông tin- Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 22/05/2024 v/v thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023