Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam