Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20231005 HID-CBTT Nghi quyet HDQT ve viec lua chon don vi kiem toan