Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Nước Thuận Thành