Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (2021) và Điều lệ của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty (2021); Điều lệ Công ty

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (2021) và Điều lệ của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty (2021); Điều lệ Công ty

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại:

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (2021) và Điều lệ của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty (2021); Điều lệ Công ty