Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (2021) và Điều lệ của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty (2021); Điều lệ Công ty