Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện thay đổi phương án sử dụng vốn