Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID-CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020