Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020