Công bố thông tin – Nội dung biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo

HID Công bố thông tin – Nội dung biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20231005 HID-CBTT BB NQ ĐHĐCĐ thuong nien năm 2023