Công bố thông tin – Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung