Công bố thông tin – Thông báo v/v ký Hợp đồng dịch vụ với Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO