Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của HOSE