Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020