Công bố thông tin – Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm tài chính 2023