Hình ảnh – Hội thảo “Tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon”