Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Halcom VN và cử người tham gia HĐQT tại các đơn vị thành viên

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Halcom Việt Nam và cử người tham gia HĐQT tại các đơn vị thành viên

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20231011 HID CBTT Nghi quyet Hoi dong quan tri so 23